Neubau MFH Pircher, Valbella


 • Bild vom 31.08.17.

 • Bild vom 08.09.17.

 • Bild vom 11.09.17.

 • Bild vom 15.09.17.

 • Bild vom 22.09.17.

 • Bild vom 28.09.17.

 • Bild vom 05.10.17.

 • Bild vom 13.10.17.

 • Bild vom 24.10.17.

 • Bild vom 26.10.17.

 • Bild vom 03.11.17.